Футър първи тип

Български

Технически изисквания за дистанционно провеждане на интервю

Дистанционното интервю обикновено трае 10 – 12 минути и се прави по zoom. Алтернативата е телефон, при проблеми с платформата за онлайн конферентни разговори, което по-нататък за краткост ще наричаме резервен вариант.

Видео

Ако ще ползваме резервния вариант, трябва да се снимате, да качите записа някъде и да ни изпратите линк. С оглед постигане на най-добър резултат, ще приветстваме, ако използвате Full HD (1 920 на 1 080 пиксела) камера. Въпреки че сме сигурни, че ще се постараете качеството на видеото да е най-доброто възможно – откъм светлина, позиция на камерата, това тя да не мърда и т.н. – ако нещо в него се е объркало, ще използваме вместо това обикновена снимка. Тя ще бъде взета от Фейсбук или друг публичен източник, който можем да използваме.

Можете предварително да ни изпратите кратък видео материал, части от който по наша преценка да включим в крайния продут.  В този случай молбата ни е да изберете кадри, които съответстват на новинарския характер на рубриката, т.е. истински кадри на пейзажи и хора, без анимация и други неща, които изглеждат като реклама.

Звук

При резервния вариант качеството на звука във Вашия запис не е от голямо значение – трябва да има някакъв звук за целите на синхронизацията, но в окончателното видео Вашият глас ще се чува по телефона. Качеството на звука по телефона обаче е съществено – нищо не може да съсипе видео така, както това прави недостатъчно добрият звук. Моля говорете право в микрофона и пред него на разстояние около 10 cm. Може би ще е най-добре, ако оставите телефона на високоговорител на масата пред Вас, върху книга с мека подвързия, но можете също така и да го държите до ухото си.

Произнасяйте думите ясно. Дори и ако говорите бързо, пак можете да говорите ясно и отчетливо.

Потенциални проблеми

В случай, че телефонната връзка бъде прекъсната по каквато и да било причина, Вие не изключвате камерата. Този, който се е обадил на другия в началото, се обажда пак и интервюто продължава.

English

Technical Requirements for Remote Interviews

An interview usually lasts about 10–12 minutes and is held over zoom. Alternatively, over the phone, in case of problems with the online conferencing platform—this is referred to as PLan B further in the text.

Video

If we have to go for PLan B, we will need a recording of yourself which you should upload and send us the link. For best results, we would appreciate it if you used a Full HD (1,920 x 1,080 pixel) camcorder. While we are certain that you will make sure the video is of the best possible quality – in terms of light, position of the camera, stability etc. – in the event of technical error, we will use a still picture of you instead. It will be from Facebook or any other public source available to us.

You may also send us short video material, relevant to the discussed subject, in advance; parts of which we may, or may not, include in our final video. In this case we request film that corresponds to the news character of the topic; that is real frames of landscape and people, without animation or other elements that might resemble a commercial presentation.

Sound

If we have to go for PLan B, the sound quality of your recording is not significant. There should be some sound for the purposes of synchronization, but in the final video your voice will be heard over the telephone. Therefore, the quality of the sound over the telephone is crucial. Nothing can ruin a video like poor sound can. Please speak directly in front of the microphone, ideally from a distance of about 10 cm. It might be best to leave the telephone with the loudspeaker on, upon a paperback book on the table in front of you, but you can also hold it next to your ear.

Pronounce the words clearly, especially if the interview is in a language that is not native to you. Our employees, who generate the subtitles, might otherwise have to guess what you were saying.

Potential Problems

Should the phone connection get interrupted for any reason, please don't stop the camera. The party that called the other party at the beginning should do so again and the interview can recommence.